Tv Romana – Zákon o ochrane detí rieši aj budúcnosť “mladých dospelých”

Zmeny v Zákone č. 305/2005 Z. z. (Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele)

 

Comments are closed.